Sheldon ISD School Board gives notice of Election

State of Texas, County of Harris  Sheldon Independent School District   The Board of Trustees of the Sheldon Independent School  District hereby gives notice of an election to be held on  November 8, 2022 for the purpose of electing one trustee each  for the Positions designated as Positions 4, 5, 6, & 7.  The Harris County Administration Building, 1001 Preston, 4th  Floor, Houston, Texas 77002 is hereby designated as the main  early voting place. Branch early voting will be conducted at  the established early voting location at the C. E. King 9th Grade  Center at 8530 C. E. King Parkway, Houston, Texas 77044.  Early voting by personal appearance will be held Monday,  October 24, 2022 through Saturday, October 29, 2022 from  7 a.m.-7:00 p.m.; Sunday, October 30, 2022 from 12:00 p.m.- 7 p.m.; and Monday, October 31, 2022 through Friday,  November 4, 2022 from 7 a.m.-7 p.m.   Application requests for ballots by mail can be found  online at harrisvotes.com and shall be mailed via regular mail  to: Harris County Elections Administrator’s Office, P. O. Box  1148, Houston, Texas, 77251-1148; or via common or contract  carrier to: Harris County Elections Administrator’s Office, 1001  Preston 4th Floor, Houston, Texas 77002. The Harris County  Elections Administrator’s contact information is: 713-755- 6965 (telephone); 713-755-4983 or 713-437-8683 (fax); vbm@ HarrisVotes.com (email); https://www.harrisvotes.com/Voter/ Vote-by-Mail (website). Ballots by mail must be postmarked  by November 8, 2022 and must be received by the early voting  clerk no later than 5 p.m. on the next business day after Election  Day; if there is no postmark, the early voting clerk must receive  these ballots by 7 p.m. on Election Day, November 8, 2022.  Ballots from civilians abroad must be received by the early  voting clerk no later than the 5th day after Election Day. Ballots  from Military voters must be received by the early voting clerk  no later than the 6th day after Election Day. Per Texas Election  Code Section 84.007, to be effective, an application for ballot by  mail submitted by fax or email must also be submitted by mail  and be received by the early voting clerk not later than the fourth  business day after the transmission by fax or email is received.   The polls will be open for voting from 7:00 a.m. – 7:00  p.m. on November 8, 2022. The Board of Trustees designates  the following Harris County polling places in Harris County  election precincts that contain territory from the District as  polling places for the election:  Estado de Texas, Condado de Harris  Distrito Escolar Independiente de Sheldon   La Junta de Síndicos del Distrito Escolar Independiente  de Sheldon notifica por medio del presente que se celebrará una  elección el día 8 de noviembre de 2022 con el fin elegir a un síndico  para cada uno de los Cargos designados como Cargos 4, 5, 6, y 7.   Por medio de la presente se designa al Edificio  Administrativo del Condado de Harris, 1001 Preston, Cuarto  Piso, Houston, Texas 77002, como el lugar principal de votación  anticipada. La votación anticipada en la sucursal se llevará a  cabo en el lugar establecido de votación anticipada en el C. E.  King 9th Grade Center en 8530 C. E. King Parkway, Houston,  Texas 77044. La votación anticipada en persona se llevará a  cabo del lunes 24 de octubre de 2022 al sábado 29 de octubre  de 2022 de 7 a.m. a 7 p.m.; domingo 30 de octubre de 12:00  a 7:00 p.m.; y del lunes 31 de octubre de 2022 al viernes 4 de  noviembre de 2022 de 7 a.m. a 7 p.m.   Las solicitudes de boletas para votar por correo se pueden  encontrar en línea en harrisvotes.com y se deberán enviar por  correo postal a: Harris County Elections Administrator’s Office,  P. O. Box 1148, Houston, Texas, 77251-1148; o por paquetería  común o de contrato a: Harris County Elections Administrator’s  Office, 1001 Preston 4th Floor, Houston, Texas 77002. La  información de contacto del Administrador de Elecciones del  Condado de Harris es: 713-755-6965 (teléfono); 713-755-4983 o  713-437-8683 (fax); [email protected] (correo electrónico);  https://www.harrisvotes.com/Voter/Vote-by-Mail (sitio web). Las  boletas de votación por correo deben tener a más tardar el sello  postal del 8 de noviembre de 2022 y las debe recibir el oficial de  votación anticipada a más tardar el siguiente día hábil después del  Día de Elección a las 5 p.m.; si no tiene sello postal, el oficial de  votación anticipada debe recibir estas boletas a más tardar el Día  de Elección, 8 de noviembre de 2022, a las 7 p.m. Las boletas  de votación de civiles fuera del país deben ser recibidas por el  oficial de votación anticipada a más tardar el quinto día después  del Día de Elección. Las boletas de votación de votantes militares  deben ser recibidas por el oficial de votación anticipada a más  tardar el sexto día después del Día de Elección. En conformidad  con la Sección 84.007 del Código Electoral de Texas, para que  sea válida, una solicitud de boleta de votación para votar por  correo enviada por fax o correo electrónico además debe ser  enviada por correo postal y ser recibida por el oficial de votación  anticipada a más tardar el cuarto día laborable después de recibida  la transmisión por fax o correo electrónico.   Las casillas estarán abiertas para votación de 7:00 a.m.  a 7:00 p.m. el 8 de noviembre de 2022 La Junta de Síndicos  designa los siguientes lugares de votación de los precintos del  Condado de Harris que abarcan territorio del Distrito como  lugares de votación de la elección: Tiểu Bang Texas, Quận Harris  Khu Học Chánh Độc Lập Sheldon   Hội Đồng Quản Trị Khu Học Chánh Độc Lập Sheldon  theo đây thông báo một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào  ngày 8 tháng Mười Một, 2022 để bầu chọn một ủy viên quản trị  cho mỗi Vị Trí được ấn định là Vị Trí 4, 5, 6, & 7.   Tòa Nhà Hành Chính Quận Harris, 1001 Preston, Lầu Bốn,  Houston, Texas 77002, theo đây được qui định là địa điểm bỏ  phiếu sớm chính. Thủ tục bỏ phiếu sớm chi nhanh sẽ được tiến  hành tại địa điểm bỏ phiếu sớm đã quy định tại Trung Tâm Khối  Lớp 9 C.E. King ở 8530 C. E. King Parkway, Houston, Texas  77044. Thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm sẽ được tiến hành vào  thứ Hai, 24 tháng Mười, 2022, tới thứ Sáu, 29 tháng Mười, 2022,  từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối; Chủ Nhật, 30 tháng Mười, 2022, từ  12 giờ trưa đến 7 giờ tối; và thứ Hai, 31 tháng Mười, 2022 tới thứ  Sáu, 4 tháng Mười Một, 2022, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.   Đơn yêu cầu các lá phiếu bầu qua thư có thể được truy  cập trực tuyến tại harrisvotes.com và có thể được gửi qua thư  tín thông thường đến: Harris County Elections Administrator’s  Office, P. O. Box 1148, Houston, Texas 77251-1148 ; hoặc gửi  qua hãng dịch vụ đưa thư thông thường hoặc theo hợp đồng tới:  Harris County Elections Administrator’s Office, 1001 Preston  4th Floor, Houston, Texas 77002. Thông tin liên hệ của Quản  Trị Viên Bầu Cử Quận Harris là: 713-755-6965 (điện thoại);  713-755-4983 hoặc 713-437-8683 (fax); vbm@HarrisVotes. com (email); https://www.harrisvotes.com/Voter/Vote-by-Mail  (trang web). Các lá phiếu bầu qua thư phải được đóng dấu bưu  điện trước ngày 8 tháng Mười một, năm 2022 và phải được thư  ký bỏ phiếu sớm nhận trước 5 giờ chiều vào ngày làm việc tiếp  theo sau Ngày Bầu cử; nếu không có dấu bưu điện, thư ký bỏ  phiếu sớm phải nhận được những lá phiếu này trước 7 giờ tối  vào Ngày bầu cử, ngày 8 tháng Mười một, năm 2022. Các lá  phiếu từ thường dân ở nước ngoài phải được thư ký bỏ phiếu  sớm nhận được không muộn hơn ngày thứ 5 sau Ngày Bầu cử.  Các lá phiếu từ các cử tri Quân nhân phải được thư ký bỏ phiếu  sớm nhận được không muộn hơn ngày thứ 6 sau Ngày Bầu cử.  Theo Mục 84.007, Bộ Luật Tuyển Cử Texas, để có hiệu lực, đơn  xin bỏ phiếu bằng thư từ được nộp lên bằng cách gửi qua điện  tín (fax) hoặc email cũng phải được gửi qua đường bưu điện và  được Thư ký Phụ Trách Bỏ phiếu Sớm nhận không muộn hơn  ngày làm việc thứ tư sau khi nhận được fax hoặc email.   Các phòng phiếu sẽ mở cửa cho cử tri đến bỏ phiếu từ 7  giờ sáng đến 7 giờ tối ngày 8 tháng Mười Một, 2022. Ngoài ra,  Hội Đồng Quản Trị quy định các địa điểm phòng phiếu sau đây  tại các phân khu bầu cử của Quận Harris nằm trong Khu Học  Chánh là các địa điểm phòng phiếu cho cuộc bầu cử:  Texas州, Harris縣  Sheldon獨立學區   Sheldon獨立學區理事會茲此通知其將於2022年11月8日 舉行一項選舉,目的是為席位4,5,6及7各選出一名理事。  Harris縣行政大樓, 1001 Preston, 4th Floor,  Houston, Texas 77002 特此指定為主要提前投票地點。  提前投票分部將在C.E. King 9年級中心的既定提前投票 地點進行,地址為8530 C.E. King Parkway, Houston,  Texas 77044。親自出席的提前投票將於2022年10月24日週 一至2022年10月29日週六,上午7:00至下午7:00;2022年 10月30日週日,中午12:00-下午7:00;2022年10月31日週 一至2022年11月4日週五,上午7:00至下午7:00舉行。   郵寄選票申請可在harrisvotes.com 在線找到,並應 通過普通郵件郵寄至:Harris County Elections Administrator’s  Office, P.O. Box 1148, Houston, Texas 77251-1148;或通 過普通或合同承運人郵寄至:Harris County Elections  Administrator’s Office, 1001 Preston 4th Floor, Houston, Texas  77002。Harris縣選舉管理員聯繫信息是:713-755-6965 ( 電話); 713-755-4983或者 713-437-8683 (傳真); vbm@ HarrisVotes.com (電子郵件); https://www.harrisvotes. com/Voter/Vote-by-Mail (網站)。郵寄選票必須在2022年 11月8日之前蓋上郵戳,並且必須在選舉日後的下一個工作 日下午 5點之前由提前投票書記員收到;如果沒有郵戳, 提前投票書記員必須在2022年11月8日選舉日晚上7點之前 收到這些選票。來自海外公民的選票必須在選舉日後的第 5天之前由提前投票書記員收到。來自軍人選民的選票必 須在選舉日後的第6天之前由提前投票書記員收到。根據 Texas州選舉法第84.007條,通過傳真或電子郵件提交的郵 寄選票申請應在收到傳真或電子郵件後的第四個工作日之 前,以郵寄方式提交給Harris縣提前投票書記員。   投票站應於2022年11月8日上午7:00至晚上7:00開放 投票。理事會指定Harris縣選區內包含本區領土的以下 Harris縣投票站作為選舉的投票站:  Precinct # November 8, 2022 Polling Locations Street Address City Zip Code Precinto Nro. 8 de noviembre de 2022, Lugares de votación Calle Ciudad Código Postal Phân khu # Ngày 8 tháng Mười Một, 2022 Địa Chỉ có tên đường Phố Thành Phố Mã Zip  Các Địa Điểm Phòng Phiếu 選區編號 2022年11月8日 投票站地點 街道地址 城市 郵編 045 C. E. King 9th Grade Center, Room 307 8530 C. E. King Parkway Houston 77044 096 Sheldon ISD Network Operations Center 11411-B C. E. King Parkway Houston 77044  Rooms 150 & 151 0376 Royalwood Elementary School, Cafeteria 7715 Royalwood Drive Houston 77049 0976 Sheldon Elementary School, Library 17203 Hall-Sheppard Rd. Houston 77049